Po/Pia: 08:00-17:00

ochrana osobných údajov GDPR

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť Fafuliak, s.r.o. Poničana 51, 96001 Zvolen IČO: 36790737 Zapísaná v obchodnom registri OS BB, oddiel: Sro, Vložka č. 13207/S, (ďalej len „F Fafuliak, s.r.o“) v súlade s čl. 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) poskytuje dotknutým osobám nasledovné informácie o spracúvaní osobných údajov:

Fafuliak, s.r.o spracúva osobné údaje dotknutých osôb vo vnútornom elektronickom informačnom systéme, (s výnimkou údajov získavaných z GPS monitorovacích zariadení, ktoré sú spracúvané v osobitnom informačnom systéme spoločnosti poskytujúcich tieto služby.

Fafuliak, s.r.o spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely:

– zmluvných vzťahov najmä na účely spracovania a zasielania cenových ponúk, rezervácií, prípravy a uzatvárania zmlúv a plnenia zmluvných povinností najmä v rámci zmlúv o nájme, zmlúv o prenájme, rámcových zmlúv súvisiace so správou zmlúv, preberaním a odovzdávaním vodidla, reklamačných konaní, fakturáciou a podobne. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je zmluvná požiadavka. Neposkytnutím osobných údajov nebude možné s dotknutou osobou uzatvoriť zmluvný vzťah.

– identifikácie dotknutej osoby na základe súhlasu udeleného dotknutou osobou pred vyhotovením fotokópie úradných dokladov dotknutej osoby alebo iným spôsobom elektronicky vyhotovených a zaznamenaných kópií a opisov úradných dokladov (skenovanie dokladov, overenie pravosti dokladov, ktoré sú ukladané na elektronických médiách a pod.), za predpokladu, že prevádzkovateľ, v odôvodnených prípadoch, takéto kópie úradných dokladov požaduje od dotknutej osoby.

– bezpečnosti, ochrany majetku a finančných záujmov vyplývajúcich z uzatvoreného zmluvného vzťahu a z neho odvodeného oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Za týmto účelom sú prenajímané vozidlá monitorované a lokalizované prostredníctvom satelitného sledovania GPS. Na základe tohto zariadenia je možné dohľadaťprenajaté vozidlo pri používaní, prípadne krádeži. Nájomca je pri preberaní vozidla informovaný o tom, že prenajaté vozidlo je vybavené GPS monitorovacím zariadením.

– vymáhania vzniknutých škôd a pohľadávok, riešenia poistných udalostí, uchovávania dokumentácie.

Poskytovanie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby. Poskytovať osobné údaje prevádzkovateľovi o inej fyzickej osobe aj bez jej súhlasu, je oprávnená vykonať fyzická osoba, ktorá je prenajímateľom len v súlade s platnými právnymi predpismi a zmluvnými podmienkami len vtedy, ak si tým chráni svoje právom chránené záujmy napr. v prípade riešenia poistných udalostí. V ostatných prípadoch je dotknutá osoba povinná poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje inej fyzickej osoby len s jej súhlasom, ktorý je povinná predložiť prevádzkovateľovi.Osobné údaje získané z monitorovania vozidiel sú uchovávané v lehote 2 rokov po riadnom skončení zmluvného vzťahu.Fotokópie úradných dokladov sú uchovávané po dobu platnosti zmluvného vzťahu a najneskôr do 3 rokov sú zlikvidované, ak ich prevádzkovateľ nevyužíva na základe oprávnených záujmov (riešenia škôd, poistných udalostí a krádeží).Osobné údaje spracúvané v rámci ostatných účelov sú uchovávané v lehote nevyhnutej na dosiahnutie účelu ich

spracúvania, ktoré určujú osobitné právne predpisy alebo v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa, nie však dlhšie ako 10 rokov a to len v nevyhnutom rozsahu na účely vedenia účtovnej agendy.

Osobné údaje sú poskytované kontrolným orgánom v rámci výkonu ich činnosti v zmysle osobitného právneho predpisu, súdom a orgánom činným v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, poisťovniam, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorenú poistnú zmluvu súvisiacu s prenajímaným vozidlom a ďalším príjemcom, ktorým je prevádzkovateľ povinný osobné údaje poskytnúť v zmysle osobitného zákona.

Dotknutá osoba má právo:

– na informácie o spracúvaní jej osobných údajov a získanie prístupu k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú.

– požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov.

– požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné.

– podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore s právnymi predpismi.

– podať žiadosť alebo sťažnosť prevádzkovateľovi v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov

písomne na adrese: Fafuliak, s.r.o. Poničana 51, 96001 Zvolen alebo elektronicky na adrese: fafuliak@gmail.com

Fafuliak, s.r.o

J. Poničana 51

96001  ZVOLEN


autopožičovňa Zvolen AUTOFAFO
prenájom áut Zvolen, Banská Bystrica